Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

НОВИНИ


 

25.02.2020 г.

ЦХА-Варна отдава под наем бюфет на ЦХА-Варна - помещения от № 104 до № 106 вкл. в бл. “А1” с обща площ 68,17 кв. м., както и 10 кв.м терен за производствени цели пред тях, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул.”Уилям Фруд”№ 1. Наемна цена е 100 лева без ДДС.

Заповед за провеждане на конкурс

Указания за участие

Предложение за участие в конкурс

17.01.2020 г.

ЦХА-Варна отдава под наем част от площта (не повече от 30 кв.м.) в западния край на бл. „F“ – Плитководен басейн на територията на Център по хидро- и аеродинамика – Врана. Началната наемна цена е 5 лева без ДДС/ кв.м.

Заповед за провеждане на конкурс

Указания за участие

Предложение за участие в конкурс

20.12.2019 г.

ЦХА-Варна отдава под наем колесен фургон с инв. № 1086, находящ се в гр. Варна, община Варна, район „Одесос“, ул.”Хараламби Ангелов”№ 2. Началната наемна цена е 100 лева без ДДС.

Заповед за провеждане на конкурс

Указания за участие

Предложение за участие в конкурс

26.11.2019 г.

ЦХА-Варна отдава под наем помещения бл. „СК на ВЛГ” с обща площ 176 кв. м., както и прилежащ терен за производствени цели с разположена върху него временна постройка с обща площ 305 кв.м. на територията на ЦХА. Началната наемна цена е 2580 лева без ДДС.

Заповед за провеждане на конкурс

Указания за участие

Предложение за участие в конкурс

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4 Снимка 5 Снимка 6 Снимка 7 Снимка 8

28.06.2019 г.

ЦХА-Варна обявява конкурс за отдаване под наем на мокро помещение и част от помещение № 505 (с обща площ 21 кв.м) в бл. „А1“ на ЦХА. Началната наемна цена е 85 лева без ДДС. Срокът за подаване на предложения е до 16:00 часа на 10 юли 2019 г. Бъдещият наемател поема за своя сметка и отговорност преграждането на помещението и поставянето на врата.

Заповед за провеждане на конкурс

Указания за участие

Предложение за участие в конкурс

Проектодоговори:

Договор

Споразумение

--------------------------------------

ЦХА-Варна обявява търг за продажба на МПС

06.10.2016 г. - 13.10.2016 г.

Заповед за провеждане на трети търг

Оферта за участие – образец

Декларация на участника – образец

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3 Снимка 4

27.09.2016 г. - 04.10.2016 г.

Заповед за провеждане на втори търг

14.09.2016 г. - 21.09.2016 г.

Заповед за провеждане на търга

 

06.06.2016 г.

Тринадесетото издание на Международната конференция по Морски Науки и Технологии BLACK SEA '2016

10-15 Октомври 2016
Фестивален и конгресен център - Варна, България

Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад. Ангел Балевски” - БАН имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в Тринадесетото издание на Международната конференция по Морски Науки и Технологии BLACK SEA '2016, посветена на 40-годишнината от основаването на ЦХА-Варна още ...

 

Двата проекта на ЦХА - Варна, предложени за участие в конкурса на БАН през 2016 г., спечелиха финансиране по Програмата за подпомагане на младите учени в БАН:

  • Числено изследване на влиянието на диферента върху ходовите качества на кораба, инж. Александрина Василева, научен ръководител доц. д-р инж. Стефан Кюлевчелиев
  • Теоретико-експериментално изследване на симетричното натоварване на валолиниите и рулите при маневриране на многовинтов кораб , д-р инж. Добрин Ефремов, научен ръководител проф. д-р инж. Евгени Миланов

 

01.02.2016 г.

ЦХА-Варна отдава под наем свободни помещения в бараки 1, 2 и 3 в р-н „Одесос“, ул.„Хараламби Ангелов“ №2

За повече информация позвънете на 052/ 370 501, В. 171 – инж. Донев

17.05.2015 г.

ЦХА-Варна обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 44,10 кв. м.

Заповед за провеждане на конкурс

Указания за участие

Предложение за участие в конкурс

07.05.2015 г.

ЦХА-Варна обявява конкурс за отдаване под наем на помещение 12,30 кв. м.

Заповед за провеждане на конкурс

Указания за участие

Предложение за участие в конкурс

 

Тържествено изпращане на гл.ас. инж. Николай Тепавичаров – дългогодишен сътрудник на ЦХА

 

26.06.2014 г.

 

На 26 юни 2014 г. в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна се състоя тържествено изпращане на нашия колега гл.ас. инж. Николай Петров Тепавичаров по повод завършване на неговата непрекъсната 38-годишна трудова кариера в Центъра.

Тържеството бе повод да се изрази всеобщото уважение и признателност към гл.ас. инж. Николай Тепавичаров за неговия дългогодишен самоотвержен труд, посветен на методичното усвояване на моделните изследвания на кораби с носови булб, на въвеждането на нови технологии в проектирането и изработването на корабни модели и приспособления, осигуряващи така необходимата база за успешни експериментални изследвания. Плод на неговата професионална отговорност, търпение и трудолюбие е и електронизацията на конструктивната документация на изследваните в Центъра корабни модели.

На тържеството, след кратко представяне на основните етапи от успешната трудова дейност на Николай Тепавичаров, ръководителят на Центъра и зам. директор на ИМСТЦХА по морски науки и технологии, проф. д-р инж. Румен Кишев, му връчи паметния символ – пластика на ЦХА с диплом и благодарствен адрес .

Присъстващите колеги на Николай Тепавичаров засвидетелстваха с лични поздравления и приятелски пожелания своето уважение и признателност към него за колегиалните отношения и доброто взаимодействие през годините при изпълнение на многобройните научно-приложни задачи в Центъра.

Николай Тепавичаров благодари на ръководството и колегите си за проявеното внимание и изрази своята готовност да продължи да помага в бъдеще със своя опит и знания за въвеждане на младите колеги в технологичните тънкости на моделното проектиране и производство.

Николай, винаги ще бъдеш добре дошъл в Центъра по хидро- и аеродинамика!

26.06.2014 г. Снимки: Ст. Стоянов

 

01.10.2013 г.

Информираме всички интересуващи се колеги, че от 01.10.2013 г. досегашният дългогодишен ръководител на Центъра – доц. д-р инж. Костадин Йосифов – се оттегля на пенсия.

Отправяме нашите искрени благодарности към д-р Йосифов – за умелото управление на стопанските активи на Центъра и за съществения му принос в извоюваните победи по нелекия път на развитие на ЦХА като научноизследователска организация, съхранила своя професионален облик и международен авторитет в годините на преход и икономическа стагнация. Пожелаваме му здраве и успехи в продължаващия трудов път за предаване на ценния практически опит и управленски умения в базата данни, която е необходима за ефективната дейност на Центъра.

От 01.10.2013 г. ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна, е професор Румен Кишев, дългогодишен сътрудник, един от водещите специалисти на Центъра и известен учен на академичната общност в България и в чужбина.

Проф. д-р инж. Р. Кишев е експерт по мореходност на кораба и динамиката на плаващи обекти в реални морски условия, ръководител на научни проекти и приложни разработки, свързани с проектиране на корабния корпус с максимална надеждност и енергийна ефективност в реални експлоатационни условия, със създаване и използване на виртуални прототипи в корабното проектиране, както и с изследвания в областта на океанското инженерство и възобновяемите морски енергийни източници.

Високо ценим професионалните и морални качества на проф. Румен Кишев и му пожелаваме здраве, удвоена енергия и творческо дръзновение на новия отговорен пост - за високи професионални постижения и устойчиво успешно равитие на Центъра през идващите години!

 

27.09.2013

Защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен ДОКТОР

На 26.09.2013 г. в Центъра по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски”-БАН във Варна се проведе открита публична защита на дисертационен труд на тема „Хибриден метод за определяне усилията в котвените връзки на дълбоководни позициониращи системи с използване на резултати от експерименти със скъсени модели " с автор инж. Олена Викторивна Виденова.

Дисертационният труд е разработен под научното ръководство на проф. д-р инж. Румен Кишев в Центъра по хидро- и аеродинамика (секция „Океанско инженерство, хидротехника и възобновяеми морски енергийни източници”) по докторска програма „Теория на кораба” (научна специалност 02.03.01), Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”.

Научното жури в състав:

- проф. д-р инж. Евгени Миланов (ИМСТЦХА - БАН) - председател

- проф. дтн инж. Петър Колев (ТУ - Варна)
- проф. дтн. инж. Пенко Градинаров (ТУ - Варна) 

- доц. д-р инж. Харалан Хараланов (ТУ - Варна) 

- проф. д-р инж.Румен Кишев (ИМСТЦХА - БАН)

присъди образователната и научна степен „доктор” на инж. Олена Виденова след състоялата се дискусия и публично обявените 5 положителни оценки на дисертационния труд.

Честит „доктор” на инж. Олена Виденова!

Снимки от събитието

 

Новини Архив

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките