Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)


 

КОНКУРСИ

В съответствие с Решение № 343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г.

ЦЕНТЪРЪТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА – ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016 г.

по следните докторски програми:


- Теория на кораба (Област „Технически науки“, Професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, Научно направление „Хидродинамика“ (Работна тема: Хидродинамична оптимизация с използуване на числена хидродинамика (CFD), задочна форма на обучение – 1 бр.

- Теория на кораба (Област „Технически науки“, Професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, Научно направление „Хидродинамика“ (Работна тема: Разработване на виртуални прототипи и симулационно проектиране на кораби и плаващи обекти), задочна форма на обучение – 1 бр.

- Механика на флуидите (Област „Природни науки, математика и информатика“, Професионално направление „Математика“, Научно направление „Аеродинамика“ (Работна тема: Изследване на обтичането и усъвършенстване на аеродинамиката на транспортни средства), редовна форма на обучение – 1 бр.

Изисквания към кандидатите:

Да са завършили образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от област "Физически науки" и/или „Математика“, и/или „Инженерни науки“

В срок до 16.10.2015 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Ръководителя на Център по хидро- и аеродинамика - Варна, към ИМСТЦХА - БАН. За справки – ул. „ Уйлям Фруд” № 1, тел.: 052 / 370 501 (в. 119, Човешки ресурси).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит. ;

2. Автобиография ;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство ;

6. Свидетeлство за съдимост ;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна, ул. “У. Фруд” № 1. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено висше образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото се указва кога и къде могат да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 30 ноември до 04 декември 2015 година,
по чужди езици от 14 до 18 декември 2015 година.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

 


 

В съответствие с Решение № 288 на Министерски съвет от 10.05.2013 г.

и заявка на Българска Академия на Науките

ЦЕНТЪРЪТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА – ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на един докторант за учебната 2013-2014 г., редовна форма на обучение

в област на висше образование: шифър 5. „Технически науки”; професионално направление: шифър 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, докторска програма „Механика на флуидите“ (научна специалност шифър 01.02.05).

Изисквания към кандидатите:

* Магистърска степен на висше техническо образование по специалност от област "Технически науки" с изучаване на хидродинамика, аеродинамика или термодинамика и по възможност, корабостроителни дисциплини (теория на кораба, проектиране на кораба, океанско инженерство).

Работн a тем a : „ Изследване на аеродинамичните характеристики на въздушния поток в района на кърмовата хеликоптерна площадка на кораб, движещ се в условията на вятър и вълнение

Дата на обявяване на конкурса - 16 август 2013 година.

В срок до 16.10.2013 г. кандидатите

подават молба за участие в конкурса до Ръководителя на Център по хидро- и аеродинамика - Варна, към ИМСТЦХА - БАН. За справки – ул. „ Уйлям Фруд” № 1, тел.: 052 / 370 501 (в. 119, Човешки ресурси).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба до ръководителя на Център по хидро- и аеродинамика, Варна, в която кандидатите посочват специалността (докторската програма), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;

2. Автобиография ;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с общ успех най-малко „много добър” (4.50) и приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство ;

6. Свидетeлство за съдимост ;

7. Други документи по желание на кандидатите, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – София, ул. “Сердика”  № 4 ( http://edu.bas.bg/index.html ) . (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмата за конкурсния изпит по специалността.

Изпитите ще се проведат:

по специалността от 02 до 06.12.2013 година,

по чужди езици от 16 до 20.12.2013 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00 .

 

 

 
 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките