Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЗА НАС

Акредитация

 

В Центъра се обучават докторанти по следните докторски програми, акредитирани от Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА):

•  „Теория на кораба“ от професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“, област „Технически науки“ (научна специалност 02.03.01)

- първата акредитация е получена с много добра оценка по четирибалната система с решение на Постоянната комисия по технически науки и военно дело на НАОА от 01.12.2006 г. (Протокол № 41);

- втората акредитация е получена с решение на Постоянната комисия по технически науки и военно дело на НАОА от 30.05.2013 г. (Протокол № 15) с оценка 9,42 (по десетобалната система) за срок от шест години;

- третата акредитация е получена с решение на Постоянната комисия по технически науки на НАОА от 21.06.2019 г. (Протокол № 18) с оценка 9,42 (по десетобалната система) за срок от шест години.

 

•  „Механика на флуидите“ в професионално направление 4.5 "Математика", област на висше образование 4 "Природни науки, математика и информатика" (шифър 01.02.05) – акредитирана с решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 15.02.2016 г. с оценка 8.67 (по десетобалната система) за срок от пет години. Продължението на акредитацията за обучение на докторанти по докторска програма "Механика на флуидите" е получено съвместно с Института по механика към БАН, както и първата акредитация по тази докторска програма, получена през 2009 г.

 

•  „Речно и морско строителство“ (шифър на научна специалност 02.15.17) – акредитирана с решение на Постоянната комисия по технически науки и военно дело на НАОА от 16.12.2009 г. (Протокол № 44) с оценка „много добра“ (по четирибалната система) за срок от шест години. Продължението на акредитацията за обучение на докторанти по тази специалност (докторска програма) е получено за срок от шест години с решение на Постоянната комисия по технически науки на НАОА от 20.05.2016 г. (Протокол № 18) с оценка 9,36 (от макс. възможна 10) .

 

 

НАЗАД

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките