Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидр- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Обществени поръчки

 

 

 

Приключили процедури:

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2016 година.

 

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година / 31.10.2016

 

Обществени поръчки преди 01.09.2016 год.

 

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност - СОО-1/ 2016 / 10.06.16

 

Ремонт на хидроизолацията на покривите на блокове “A5”, „ВЛГ”, „А4”, „В” и част от „D” на територията на ЦХА-Варна – 9051296/15.03.2016

 

Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на задвижването на Планарен механизъм в ЦХА-Варна – 9051297/15.03.2016

 

Доставка при условията на финансов лизинг на един брой автомобил за товари с 4 +1 места за нуждите на ЦХА-Варна – 9050926/01.03.2016

 

Разработване на проект за реконструкция на естакаден мостик в района на Северен плаж, общ. Варна и устойчивото му интегриране в обслужването на малкотонажни плавателни съдове – 9050315/11.02.2016

 

Хидрографски и топографски измервания на участък на Варненския залив от Аспарухов парк до военно поделение на м. „Карантината“ във връзка с изследвания по защита на бреговата линия между нос Галата и Аспарухов парк – 9049534/12.01.2016

 

Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижването на буксировъчната количка в Дълбоководен басейн на ЦХА – Варна за скоростен диапазон до 6 (8) м/сек – ОППП153405/10.12.2015

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2015 година.

 

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година

Публична покaна:   9046083/18.09.2015 г. по Регистър на АОП.

Техническа спецификация

Образци на документи за участие

Проект на договор

Документацията се публикува от 18.09.2015 дo 02.10.2015 г. 16.00 ч.

Протокол по чл.101г. ал.4 от ЗОП , публикуван на 06.10.2015 г.

Договор, публикуван на 09.10.2015 г.

 

Доставка на един брой бус за товари с допустима максимална маса 3,5 т и дължина до 5 м за нуждите на ЦХА-Варна

Публична покaна:   9045973/16.09.2015 г. по Регистър на АОП.

Техническа спецификация

Образци на документи за участие

Проект на договор

Документацията се публикува от 16.09.2015 дo 30.09.2015 г. 16.00 ч.

Протокол по чл.101г. ал.4 от ЗОП, публикуван на 02.10.2015 г.

Договор за покупка, публикуван на 08.10.2015 г.

Информация за приключване на договор № АВ153438 и плащанията по него, публикувана на 05.11.2015 г.

 

Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижването на буксировъчната количка в Дълбоководен басейн на ЦХА – Варна за скоростен диапазон до 6 (8) м/сек

Публична покaна:   9045853 /11.09.201 5 г. по Регистър на АОП.

Техническа спецификация

Образци на документи за участие

Документацията се публикува от 11.09.2015 дo 25.09.2015 г. 16.00 ч.

Получените оферти се отворят на 28.09.2015 г. от 10.00 ч. в бл.“А1“ – заседателна зала на ЦХА-Варна

Протокол по чл.101г. ал.4 от ЗОП, публикуван на 28.09.2015 г.

 

Процедура на договаряне без обявление , на основание чл. 90, ал.1, т. 11 от ЗОП във връзка с чл. 38, ал. 1 от ППЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на течно гориво – газьол/дизел за отопление с код по CPV (2007) 09135100-5 и с код по КН 27101943, резервно гориво (при налична газификация) за отоплителна централа на Център по хидро- и аеродинамика – Варна на партиди по около 2 0 (двадесет) хиляди литра (една автоцистерна) по заявки на Възложителя според конкретната нужда, с адрес за доставка: гр. Варна 9003, кв. “Аспарухово”, п.к. 58, ул. “Уилям Фруд” № 1“

Решение №712, публикувано на 24.07.15 г.

Борсов договор, публикуван на 14.08.2015 г.

 

 

Публична покана за набиране на оферти с предмет: Доставка при условията на финансов лизинг на един брой автомобил за товари, с 3 +1 места, за нуждите на ЦХА-Варна

Публична покaна:   9043088/23.06.2015г. по Регистър на АОП.

Техническа спецификация

Образци на документи за участие.

Документацията се публикува от 23.06.2015 дo 30.06.2015г. 16.00ч.

Протокол по чл.101г. ал.4 от ЗОП , публикуван на 02.0 7 .201 5 г .

Договор за лизинг, публикуван на 14.0 7 .201 5 г .

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2014 година.

Публична покана за набиране на оферти с предмет: ” Ремонт на хидроизолацията на покривите на блокове „D”, „E” и „F“ в Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна”

Публична покaна: 9031825/03.07.2014 г. по Регистъp на АОП.

Техническо задание с методика за оценяване и проект на договор.

Образци на документи за участие.

Документацията се публикува от 03.07.2014 г . д o 14.07. 2014г. 16.30ч.

Протокол по чл.101г. ал.4 от ЗОП , публикуван на 02.09.2014г .

Заповед по чл. 101е, ал. 3, т. 1 от ЗОП, публикувана на 30.09.2014 г.

Договор № АВ143431, публикуван на 30.09.2014 г. при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП

Допълнително споразумение от 13.11.2014 г. към договор № АВ143431 за внасяне на гаранция за изпълнение на гаранционните задължения по договора, публикувано на 17.11.2014 г.

Информация за приключване на договор № АВ143431 и извършено плащане по него, публикувана на 17.11.2014 г.

 

Публична покана за набиране на оферти с предмет: ”Доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за електрозадвижване на буксировъчната количка в Плитководен басейн на ИМСТЦХА-Варна“

Публична покaна: 9030347/11.06.2014 г. по Регистъp на АОП.

Техническо задание и проект на договор.

Образци на документи за участие.

Документацията се публикува от 11.06.2014 д o 19.06. 2014г. 16.30ч.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на един брой нова 5-осна фрезова машина с програмно управление (CNC) за производство на корабни модели в Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТЦХА-БАН

Решение и обявление: 00897-2014-0001 Регистъp на АОП

Документация към обществената поръчка

Образци на документи за участие

Документацията се публикува от 31 .0 5 .201 4 г. до 12 . 07 .201 4 г. 16.30 ч

Съобщение  по чл.68 (8) от ЗОП

Съобщение  от 10.09.2014г. по чл.69а.(3) от ЗОП.

Допълнително съобщение  от 15.09.2014г. по чл.69а.(3) от ЗОП.

Решение за прекратяване на процедурата от 29.09.2014, публикувано на 30.09.2014

Съобщение за връщане на гаранции за участие, публикувано на 16.10.2014 г., на основание чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

 

 

Публична покана за набиране на оферти с предмет: Специализиран автобусен превоз на служители на ЦХА-Варна .

Публична покaна: 9028318/16.04.2014 г. по Регистъp на АОП.

Проект на договор за превозваческа услуга

Образци на документи за участие.

Документацията се публикува от 16.04. дo 23.04.2014г . 16.30ч.

 

Публична покана за набиране на оферти с предмет: Доставка чрез лизинг на един брой автомобил за товари, с 4 +1 места, за нуждите на ЦХА-Варна

Публична покaна: 9026257/26.02.2014 г. по Регистъp на АОП.

Техническа спецификация

Образци на документи за участие.

Документацията се публикува от 26.02. дo 06.03.2014г . 16.30ч.

 

Публична покана за набиране на оферти с предмет: Разработване и доставка на PLC програмно осигуряване на система за електро- задвижване и управление на Z- колонки на Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Публична покaна: 9025063/24.01.2014 г. по Регистъp на АОП.

Техническо задание и проект на договор.

Образци на документи за участие.

Документацията се публикува от 24.01. дo 31.01.2014г. 16.30ч.

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2013 година.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Газификация на отоплителната система на Център по хидро- и аеродинамика – гр. Варна ”

Решение и обявление: 00897 - 2013 - 0003 Регистъp на АОП

Документацията се публикува от 20.08.2013г. до 05.10.2013г. 16.30 ч

 

Съобщение по чл.68 ал.8 от ЗОП

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност ( СОД ) на обект „Център по хидро- и аеродинамика – гр. Варна“

Решение и обявление : 00897 - 2013 - 0002 Регистъ p на АОП

Документацията се публикува от 08.04.2013г. до 19.05.2013г. 16.30 ч

Съобщение и протокол по чл.68. ( 8 ) от ЗОП

Съобщение по чл.69а. ( 3 ) от З O П

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките