Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Административни данни за Възложителя:

Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад.Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика-Варна

адрес на управление: гр. София 1574, бул. “Шипченски проход” № 67

адрес за контакти: гр. Варна 9003, кв. “Аспарухово”, п.к. 58, ул. “Уилям Фруд” № 1

Ел. поща: office@bshc.bg ; Тел.: 052 370501; Факс: 052 370514

 

Обществени поръчки

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2022 година.

 

Открита процедура - Регулярна доставка на компресиран природен газ за захранване на отоплителната система на ЦХА-Варна – ОП3-ОП, АОП № 00897-2022-0005/ 27.06.2022 г.

 

Публично състезание - Доставка на дървен материал тип Вава /Абачи / Айос / Самба за нуждите на ЦХА-Варна – ОП2-ПС/ 2022 г., АОП № 00897-2022-0003/ 28.04.2022 г.

 

Открита процедура - Доставка на софтуер за хидродинамичен анализ на ходовите качества на кораби в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“- ОП1-ОП от 22.04.2022 г., АОП № 00897-2022-0002/ 22.04.2022 г.

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо откриване на ОП за доставка на софтуер за нуждите на ЦХА-Варна

 

Събиране на оферти с обява - Доставка на изсушена иглолистна дървесина за нуждите на ЦХА-Варна – СОО1/ 2022 от 25.01.2022 г., АОП № 00897-2022-0001/25.01.2022 г.

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2021 година.

 

Открита процедура - Доставка на хидравлична система за задвижване на вълнопродуктор в Дълбоководен басейн на ЦХА – Варна – ОП5/ 2021 от 26.11.2021 г., АОП № 00897-2021-0009/01.12.2021 г.

 

Събиране на оферти с обява - Доставка на дървен материал тип Вава /Абачи / Айос / Самба за нуждите на ЦХА-Варна – СОО2/ 2021 от 24.11.2021 г., АОП № 00897-2021-0008/24.11.2021 г.

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо откриване на ОП за доставка на хидравлична система за задвижване на вълнопродуктор в Дълбоководен басейн на ЦХА – Варна.

 

Събиране на оферти с обява - Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2022 година – СОО1/ 2021 от 05.10.2021 г., АОП № 00897-2021-0007/05.10.2021 г.

 

Пряко договаряне - Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна": недвижим имот, включващ зелени площи и сгради – ОП4-ПД/ 2021 от 22.04.2021 г., АОП № 00897-2021-0004

 

Публично състезание - Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна – ОП3-ПС/ 2021 от 12.03.2021 г., АОП № 00897-2021-0003

 

Публично състезание - Доставка на допълнително оборудване за оптичната система за измерване на параметрите на движение на модели в Маневрено-мореходен басейн на ЦХА-Варна – ОП2-ПС/ 2021 от 24.02.2021 г., АОП № 00897-2021-0002

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо откриване на ОП за доставка на научноизследователско оборудване за Маневрено-мореходния басейн на ЦХА-Варна

 

Публично състезание - Реконструкция и разширение на оптичната система за измерване, изчисляване и регистриране в реално време на параметрите на движение на модели, при изпитания в Маневрено-мореходен басейн на ЦХА-Варна – ОП1-ПС/ 2021 от 13.01.2021 г., АОП № 00897-2021-0001/13.01.2021 г.

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2020 година.

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо откриване на ОП за доставка на научноизследователско оборудване за нуждите на ЦХА-Варна

 

Открита процедура - Доставка на допълнителен софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – ОП1-ОП/ 2020 от 16.10.2020 г., АОП № 00897-2020-0004/16.10.2019 г.

 

Открита процедура - Закупуване на лицензи и поддръжка за програмни продукти Ansys и на софтуер за оптично разпознаване на символи (OCR) – ОП2-ОП/ 2020 от 09.120.2020 г., АОП № 00897-2020-0003/09.10.2019 г.

 

Събиране на оферти с обява - Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2021 година – СОО1/ 2020 от 08.10.2020 г., АОП № 00897-2020-0002/08.10.2020 г.

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо откриване на ОП за доставка на допълнителен софтуер за нуждите на ЦХА-Варна

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2019 година.

 

Събиране на оферти с обява - Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2020 година – СОО1/ 2019 от 04.10.2019 г., АОП Информация № 9093092/04.10.2019 г.

 

Открита процедура - Доставка на софтуер за научноизследователската дейност на ЦХА-Варна, в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – ОП5-ОП/ 2019 от 19.09.2019 г., АОП № 00897-2019-0011/19.09.2019 г.

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо откриване на ОП за доставка на софтуер за нуждите на ЦХА-Варна

 

Публично състезание - СМР на хидроизолацията на покривите на блокове „Е” и „H” на територията на ЦХА-Варна – ОП4 – ПС/ 2019 от 23.07.2019 г., АОП № 00897-2019-0007/ 23.07.2019 г.

 

Пряко договаряне - Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна": недвижим имот, включващ зелени площи и сгради – ОП3-ПД/ 2019 от 31.05.2019 г., АОП № 00897-2019-0004/ 31.05.2019 г.

 

Договаряне без предварително обявление - Разширение на оптична система за измерване, изчисляване и регистриране в реално време на параметрите на движение на модели, използвани в Маневрено-мореходен басейн на ЦХА-Варна – ОП2-ДПО/ 2019 от 02.05.2019 г., АОП № 00897-2019-0003/ 02.05.2019 г.

 

Публично състезание - Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна – ОП1-ПС/ 2019 от 05.02.2019 г., АОП № 00897-2019-0001/ 05.02.2019 г.

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2018 година.

 

Събиране на оферти с обява - Надграждане на съществуващ клъстер за извършване на CFD симулации за нуждите на ЦХА-Варна – СОО4/ 2018 от 29.10.2018 г., АОП № 9082464/ 29.10.18 г.

 

Събиране на оферти с обява - Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година – СОО3/ 2018 от 09.10.2018 г., АОП № 9081665/ 09.10.2018 г.

 

Открита процедура - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-осна фрезова машина, портален тип, с ЦПУ за производство и обмер на модели на кораби и на плаващи съоръжения за изследователската дейност на ЦХА-Варна – ОП3-ОП/ 2018 от 09.07.2018 г., АОП № 00897-2018-0003/ 10.07.2018 г.

 

Открита процедура - Регулярна доставка на компресиран природен газ за захранване на отоплителната система на ЦХА-Варна – ОП2-ОП/ 2018 от 06.07.2018 г., АОП № 00897-2018-0002/ 09.07.2018 г.

 

Събиране на оферти с обява - Доставка при условията на финансов лизинг на един брой автомобил с 4 +1 места за нуждите на ЦХА-Варна – СОО2-2018/ 05.06.2018, АОП № 9076832/ 05.06.2018

 

Събиране на оферти с обява - Зазиждане на прозорци, подмяна на AL дограма с PVC такава, изкърпване на вътрешни стени, боядисване на помещение и полагане на топлоизолация по стените на бл. „А5” – Кавитационна тръба на територията на ЦХА-Варна - СОО1-2018 / 18.05.2018, АОП № 9076242/ 18.05.18

 

Публично състезание - Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна – ОП1-ПС/ 2018 от 23.04.2018 г., АОП № 00897-2018-0001

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2017 година.

 

Събиране на оферти с обява с предмет „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година“ – СОО3/ 2017 от 05.10.2017 г. , АОП № 9068982/05.10.17

 

Доставка на динамометър R33-01 за пропулсивни изпитания на корабни модели – ПОЛ1-2017 от 14.09.2017 г.

 

Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна – ОП2-ПС/ 2017 от 11.09.2017 г., АОП № 00897-2017-0004 - Прекратена

 

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност (СОД) на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна" (ЦХА-Варна): недвижим имот, включващ зелени площи и сгради – ОП1-ПД/ 2017 от 15.06.2017 г., АОП № 00897-2017-0002

 

Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна - СОО-2/ 2017 от 03.04.2017

 

Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижванията в Кавитационната лаборатория на ЦХА-Варна - СОО-1/ 2017 от 13.03.2017

 

*********************************************************


Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП и чл. 22г от ЗОП, публикувани на 01.10.2014 г.

 

АРХИВ - Приключили процедури

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките